Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del propietari del web:

 

RAÓ SOCIAL ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA
NIF G60111515
ADREÇA POSTAL C/ PERE VERGES 1 PLANTA 9 DESPATX 6,08020 BARCELONA(BARCELONA)
ADREÇA

ELECTRÒNICA

info@accucat.org
TELÈFONS 933142062
Nº REGISTRE  
OBJECTE

PRINCIPAL

 

 

 

Protecció de dades

 

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament del qual és titular ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA, amb NIF G60111515 i domicili social situat a C/ PERE VERGES 1 PLANTA 9 DESPATX 6,08020 BARCELONA(BARCELONA), i que tot seguit s’enumeren les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per als tractaments que ho requereixin, també us informem de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les eventuals cessions i transferències internacionals que ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA té previst portar a terme:

 

TRACTAMENTS EFECTUATS
 

 

 

Gestió de la pàgina web

 

Finalitat: tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: no es preveuen

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

 

 

Formulari web

 

Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: cap

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió del compliment normatiu  

Finalitat: gestió i tramitació de les obligacions i els deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat

 

 

 

 

 

  Termini de conservació: les còpies dels documents es conserven fins que prescriguin les accions per reclamar-vos una possible responsabilitat

Base legitimadora: el compliment d’una llei

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, als organismes i/o l’Administració pública competent en la matèria a fi de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir les obligacions establertes en la normativa aplicable

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

 

 

Newsletters

 

Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per dur a terme la tramesa corresponent a la newsletter a la qual us heu subscrit

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: cap

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

 

 

Accions comercials

 

Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: cap

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

 

 

Registre dels usuaris

 

Finalitat: captació, registre i tractament de les dades necessàries per registrar-vos com a usuari

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: no es preveuen

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

 

Us informem, així mateix, que podeu contactar amb el delegat de protecció de dades dirigint-vos per escrit a l’adreça electrònica dpd.cliente@conversia.es o trucant al telèfon 902 877 192.

 

Drets dels interessats

 

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA informa els usuaris que

poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com de retirada del consentiment prestat, davant del responsable del tractament.

 

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.

 

 

 

 

 

 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el control de l’app; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en origen pel responsable del
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservar- les, dintre del termini i en la forma
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre
 • Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA no tracti les seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en

 

Per poder exercir qualsevol dels drets prèviament descrits, és necessari complir els requisits següents:

 

 • Cal presentar un escrit a l’adreça postal C/ PERE VERGES 1 PLANTA 9 DESPATX 6,08020 BARCELONA(BARCELONA) (a l’atenció de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA), o bé enviar-lo per correu electrònic a info@accucat.org
 • L’escrit tramès pel titular de les dades que solliciti l’exercici dels drets ha de complir els requisits legals següents:
  • Nom i cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o de qualsevol altre document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també s’haurà d’identificar pel mateix mitjà la persona que representi l’interessat, així com aportar el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI es pot substituir, sempre que s’acrediti la identitat, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sollicitud (exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, es facilitarà a l’interessat tota la informació de què es disposi amb les seves dades de caràcter personal. Si l’interessat sol·licita informació d’un fitxer en concret, només se li proporcionarà la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, no se li facilitarà en cap cas. Si ho sol·licita per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de la manera de fer-ho i de l’adreça a la qual ha d’enviar la sol·licitud. Mai no se li proporcionarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de
  • Data i signatura del sollicitant.
  • Documents acreditatius de la petició que
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sollicitud.

 

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

 

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA es compromet a adoptar les

mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de risc que acompanya els tractaments duts a terme i indicats en l’apartat de termes i condicions d’ús, de manera que se’n garanteixi la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.